ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на Интернет страницата на онлайн магазин www.runningzone.bg

С разглеждането и/или използването на тази Интернет страница Вие се съгласявате и приемате общиге условия за ползване на Интернет страницата на онлайн магазин www.runningzone.bg.

Общи условия касаят заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез Интернет страницата на онлайн магазин www.runningzone.bg по смисъла на Закона за защита на потребителите между „Рънинг Зоун” ООД (Търговец) от една страна и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост Потребител

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Галерията с продукти е достъпна за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на Търговеца да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка.

Търговецът не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока/Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката/Стоките.

Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в Интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка, продъктът да не бъде носен, а само премерен, а когато е елетроника да не бъде стартирана и ползвана за активности).

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта.
Рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставката.
Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от страна на Търговеца, след като се увери в нейната цялост!

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици. Всички цени в сайта са в Български лева с включен ДДС.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока/Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-майл извършено от оператор на www.runningzone.bg.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Всеки потребител има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

Права и задължения на Търговеца

“Рънинг Зоун” ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. “Рънинг Зоун” ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез “Рънинг Зоун” ООД.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите “Рънинг Зоун” ООД във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за “Рънинг Зоун” ООД.

“Рънинг Зоун” ООД има право да събира и използва информация относно своите Потребители с цел подобряването на предлаганите Услуги и по начин, съобразен с българското законодателството.

“Рънинг Зоун” ООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП “Рънинг Зоун” ООД предоставя следната информация:
1. Име и адрес – “Рънинг Зоун” ООД, гр. София
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
3. Цената на стоките е изписана с включен ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в Плащане и Доставка.
5. “Рънинг Зоун” ЕООД не залага допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с фирмата.
6. Начините за Доставка са описани подробно в Плащане и Доставка.
7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “Рънинг Зоун” ООД като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то  “Рънинг Зоун” ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Общи разпоредби

Собственик на интернет страницата на онлайн магазина www.runningzone.bg (“Сайта”) е “Рънинг Зоун ”OOД

“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата www.runningzone.bg на компютър или друго устройство, което позволява разглеждане и използване;
“Стока/Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;
“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока/Стоки при условията, предвидени в сайта като начин на доставка и заплащане от страна на Потребителя;
“Услуги” са всички действия, осъществявани от Търговеца при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.